ORDU ÇAMAŞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018/2019 Okullarımızın Kantin İhale Sözleşmesi

2018/2019 Okullarımızın Kantin İhale Sözleşmesi

T.C.

ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

KANTİN İHALELERİ İLANI VE ŞARTNAMESİ

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre Müdürlüğümüze bağlı 5 okulun kantin ihalesi yapılacaktır. 5 okulun kantin ihalesi ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

MADDE-1: İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

 

İdarenin Adı     : Çamaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres                : Hükümet Konağı Kat:3 Çamaş/ORDU

Telefon              : 0 452 481 23 01

 

MADDE-2 : İhale Edilecek Okul Kantinleri ve İhaleler ile İlgili Bilgiler

 

 

SN.

 

İŞİN-İHALENİN ADI

 

ÖĞRENECİ SAYISI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

MUHAMMEN BEDEL (8 AY ÜZERİNDEN)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)

DOKÜMAN SATIN ALMA BEDELİ

1

Şehit Yıldıray Uygun İlkokuluna ait Kantinin 8 Aylığına Kiraya Verilmesi

 

260

04.09.2018

Salı

09:00

 6.400,00-TL

(Altı Bin Dört Yüz TL)

192,00

TL

 

30-TL

2

100.Yıl Şehit Mustafa Nehir Ortaokuluna ait Kantinin 8 Aylığına Kiraya Verilmesi

 

221

04.09.2018

Salı

10:30

5.600,00-TL

(Beş Bin Altı Yüz TL)

 168,00

TL

 

30-TL

3

Edirli Kocaman İlk-Ortaokuluna ait Kantinin 8 Aylığına Kiraya Verilmesi

 

115

04.09.2018

Salı

13:30

4.800,00-TL

(Dört Bin Sekiz Yüz TL)

  144,00 TL

 

30-TL

4

Şehit Erda Uygun İlk-Ortaokuluna ait Kantinin 8 Aylığına Kiraya Verilmesi

 

107

05.09.2018

Çarşamba

09:00

4.000,00-TL

(Dört Bin TL)

120,00

TL

 

30-TL

5

Şehit Şener Karadere İmam-Hatip Ortaokuluna ait Kantinin 8 Aylığına Kiraya Verilmesi

 

80

05.09.2018

Çarşamba

10:30

4.000,00-TL

(Dört Bin TL)

120,00

TL

 

30-TL

Not:

İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup ihale üzerinde isteklinin bu durumunun tespitinde, teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işletmeciler ihaleye katılamazlar.

Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

İhale Usulü: Kantin İhalesi; 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun   51(g) maddesi gereğince yapılacaktır.

 

İhalenin Yapılacağı Adres   : Çamaş Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu

 

İhale Doküman Bedeli : İhaleye girecek istekli, ihaleye katılabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden girmek istediği ihaleye ait 30-TL doküman bedelini Çamaş Malmüdürlüğüne yatırdıktan sonra dekontu müdürlüğümüze ibraz edecek ve ihale dokümanlarını müdürlüğümüzden alacaktır. İhale dokümanını satın almayan ihaleye katılamayacaktır.

Geçici Teminat: İstekli girmek istediği kantin ihalesine ait yukarıda belirtilen muhammen bedelinin % 3 tutarında geçici teminatı Kantin İhalesinin ismini belirtmek şartı ile Çamaş Malmüdürlüğüne yatıracaktır.

 

 

 

 

MADDE-3: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

 

1)      İsteklinin/İhaleye girecek olan kişinin girmek istediği Kantin İhalesine ait Geçici Teminat Makbuzu

2)      Teklif Mektubu (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınacak),

 

3)      İsteklinin/İhaleye girecek olan kişinin Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

4)      İsteklinin/İhaleye girecek olan kişinin İkametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

 

5)      İsteklinin/İhaleye girecek olan kişinin Sabıka/Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir),

 

6)      Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen  “(4) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

 

7)      İsteklinin/İhaleye girecek olan kişinin başka kantin işletmediğine dairÇamaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alacağı belge

 

8)      Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge

9)      Sağlık Raporu (Aile Hekiminden de alınabilir)

Eksik evrakla ihaleye girilmez.

 

MADDE-4: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması:

Usulüne uygun olarak hazırlanmış belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekâletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli bütün evrakları bir dosya halinde kapalı ihale zarfına koyacak, zarfın üstüne isteklinin kimlik ve adres bilgileri ile kantin ihale bilgilerini yazarak zarfın kapanma yerine adını-soyadını yazacak ve imzalayıp kapatacaktır.

 

 

 

 

Tekliflerin Sunulması:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı hükmü gereğince Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

 

MADDE-5: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

 

a)      İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınları katılamazlar.

b)      Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

c)      İlçemizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

d)     Daha önce herhangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup ihale üzerinde isteklinin bu durumunun tespiti halinde, teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

e)      İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar.

f)       Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işletmeciler ihaleye katılamazlar.

g)      Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletmeci aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

 

MADDE-6: İhaleye Katılacaklar:

İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE-7: Teminatın Geri Verilmesi:

 

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

 

Kati Teminat: İhaleyi kazanan işletmeciden yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce Çamaş Mal Müdürlüğüne, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle nakit olarak yatırılacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)

 

MADDE 9:

 İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik bakımdan genel tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, okul aile birliklerine ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi  uygulanır.

 

 

 

MADDE 10:

 İşletme süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa birer yıllık sözleşmeler düzenlenmek kaydıyla en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (YİÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (%25 Oranında öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.

 

MADDE 11:

 Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne peşin olarak veya yıllık arz bedelinin dörtte birini (1/4’ü) peşin, kalan miktarı 3’er aylık taksitler halinde üç eşit taksitte ödeyip dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir. Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden sonra geriye kalan kira bedelinin %10’u İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, %10’u İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, % 80 ini de birliğin göstereceği hesaplara Okul ismi belirtilerek yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

 

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanacaktır.

 

 

MADDE 12:

- Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

 

MADDE 13:

 - Kantinin işletilmesinde 3100 sayılı Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz (Yazar Kasa) kullanılır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı durumlarda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir.

 

 

MADDE 14:

 - İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer kantin sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Okul Müdürlüğünce mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilen taşınmaz içerisindeki malzeme de (ocak, masa, sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da çeşit ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağında yer alır ve Okul Müdürlüğü ile işletme hakkı verilen yüklenici tarafından imzalanır.

 

 

 

MADDE 15:

 - İşletme hakkı sona erdiğinde işletilme hakkı verilen yer, yüklenici tarafından kantinin bulunduğu idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakla yüklenici kullanımına bırakılan malzeme tam ve sağlam olarak teslim alınır.

 

 

MADDE 16:

 - Yüklenici; Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almakla (yangın tüpü ve benzeri), gerektiğinde okulun genel görünümüne uygun boya, badana gibi onarımları yapmakla, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmâl ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 17:

 – Yüklenicinin, işletme bedeli, arz bedeli, elektrik, su, ısınma bedeli, vergi ve harçlardan herhangi birini ödememesi; yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi, kantinde sağlığa ve genel ahlâka aykırı maddelerin öğrencilere satılması veya eğitim-öğretim ortamını bozucu davranışlarının inceleme soruşturma sonucu tespiti hâlinde, birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşme tek taraflı feshedilir. Bundan dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE 18: - İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, genel ahlâka aykırı ve okul müdürlüğünce sakıncalı bulunan her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşya bulundurulamaz.

 

MADDE 19:

 - Yüklenici, Millî Eğitim Bakanlığı 10.03.2016 tarih ve 2852893 sayılı yazıları ekindeki "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı (Resmi-Özel) Okul/Kurumların Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yemekhane, Kantin, Kafetarya, Büfe, Çay Ocağı Gibi Gıda İşletmelerine Ait Kontrol ve Denetim Formuna" (Ek-3) göre denetlenmesine, Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların bu konudaki düzenlemelerine uymak zorundadır.

 

MADDE 20:

 - İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde “bira” dâhil alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ile enerji içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantinlerde öğrencinin ruh ve beden sağlığına faydalı gıda ve içecek gibi ürünlerin bulundurulması zorunludur. Bu ürünlerde gıda kodeksine uygunluk şartları aranır.

 

MADDE 21:

 - İşletilen yerin; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi, Bakanlığımız ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması, okulun kapanması, okulun hizmet yerinin değişmesi, satışının yapılması durumunda tebligatı müteakip 15 gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır.

 

MADDE 22:

 - İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali hâlinde işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için işletici kişi tarafından işletme bedelinden ayrı olarak cari yıl işletme bedelinin binde beşi oranında günlük ceza uygulanır.

 

 

MADDE-23: Özel Hükümler:

Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve ekinde yer alan sözleşme yükleniciyi bağlar ve bu hususlarda idareye karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

MADDE-24: İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Ordu İli Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 

MADDE-25: Sözleşme Feshi:

Kiraya verilecek yerler için 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekinde yer alan Kantin Kira Sözleşmesi Örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenir.

 

 

MADDE-26: Hüküm Bulunmayan Haller:

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

ÇAMAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE KOMİSYONU

Hükümet Konağı Kat3 Çamaş/ORDU - 0452 481 23 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.